Ying-Yu Chen

PhD student

Lab 1.107

e-mail: ying-yu.chen@uni-goettingen.de

Phone: +49-551-39-23817